เลขทะเบียน => 1กข 5365 ชบ
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
น้ำอ้อย เสร็จแล้ว