เลขทะเบียน => 1กก 2598 ชบ
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
จิตรดล เสร็จแล้ว