เลขทะเบียน => กมบ 742 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
บุญตา เสร็จแล้ว