เลขทะเบียน => บฉ 2736 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
น้อม เสร็จแล้ว