เลขทะเบียน => บจ 9040 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
พายัพ พุทธารัตน์ เสร็จแล้ว