เลขทะเบียน => บต 8943 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
พูลทรัพย์ เสร็จแล้ว