เลขทะเบียน => กบร 472 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สมยศ เสร็จแล้ว