เลขทะเบียน => บฉ 3701 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
จันทา เสร็จแล้ว