เลขทะเบียน => 1กล 9742 ชบ
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ภัททิยา เสร็จแล้ว