เลขทะเบียน => 8กพ 5996 กท
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
วินัย เสร็จแล้ว