เลขทะเบียน => 1กน 7292 ชบ
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
คมสัน เสร็จแล้ว