เลขทะเบียน => บท 8553 รย
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สังข์ จ่ามานพ เสร็จแล้ว