เลขทะเบียน => 1กข 1045 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ทองเลื่อน เสร็จแล้ว