เลขทะเบียน => 1กฆ 9244 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สมควร เสร็จแล้ว