เลขทะเบียน => 1กฌ 6620 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ครูสากล เสร็จแล้ว