เลขทะเบียน => 1กจ 2469 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ศรีแพง เสร็จแล้ว