เลขทะเบียน => 1กจ 2205 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
วรินทร์ เสร็จแล้ว