เลขทะเบียน => ฬพย 768 กท
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ไพบูลย์ เสร็จแล้ว