เลขทะเบียน => 1กฉ 57 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ระพี เสร็จแล้ว