เลขทะเบียน => 1กง 78 รย
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สมพร เสร็จแล้ว