เลขทะเบียน => กมง 520 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สมาน เสร็จแล้ว