เลขทะเบียน => กพล 451 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ภัทราวดี เสร็จแล้ว