เลขทะเบียน => กทย 511 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
บังอร เสร็จแล้ว