เลขทะเบียน => 1กง 7662 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สุกัยยา เสร็จแล้ว