เลขทะเบียน => กพล 650 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
บุญธรรม เสร็จแล้ว