เลขทะเบียน => งธข 926 ชบ
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ยุพินธุ เสร็จแล้ว