เลขทะเบียน => 81—7792 สระแก้ว
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
วรกร เสร็จแล้ว