เลขทะเบียน => 1กฆ 4345 สระแก้ว
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
อรสา เสร็จแล้ว