เลขทะเบียน => 81—7806 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
วรกร เสร็จแล้ว