เลขทะเบียน => 1กฉ 8975 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สุวรรณี เสร็จแล้ว