เลขทะเบียน => บธ 9349 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สากล เสร็จแล้ว