เลขทะเบียน => 1กจ 867 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
จุฑามาศ เสร็จแล้ว