เลขทะเบียน => บธ 9283 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สวาท เสร็จแล้ว