เลขทะเบียน => 1กค 5602 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
รถร้าน(ไพรัตน์) เสร็จแล้ว