เลขทะเบียน => 1กฉ 7780 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
รถร้าน ยมลพร เสร็จแล้ว