เลขทะเบียน => 1กง 5732 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ชฎาธาร เสร็จแล้ว