เลขทะเบียน => กทง 742 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
รถร้าน อุดร เสร็จแล้ว