เลขทะเบียน => จพพ 504 ชบ
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
เขมมินทร์ เสร็จแล้ว