เลขทะเบียน => กกค 62 ปท
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ไสว เสร็จแล้ว