เลขทะเบียน => 1กช 9956 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
รถร้าน สมหวัง เสร็จแล้ว