เลขทะเบียน => 1กฌ 1533 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
รถร้าน สมปอง เสร็จแล้ว