เลขทะเบียน => ปจ 2373 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สมฤกษ์(อบต สุธี ) เสร็จแล้ว