เลขทะเบียน => กธธ  996 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
คำเบ็ญ ภูคำภา เสร็จแล้ว