เลขทะเบียน => กนม 679 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ฉอ้อน เสร็จแล้ว