เลขทะเบียน => นข 1462 พย
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
คุณครู เสร็จแล้ว