เลขทะเบียน => ขขต 469 รย
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
บัวพันธิ์ เสร็จแล้ว