เลขทะเบียน => 1กฉ 8997 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
กิ่ง เสร็จแล้ว