เลขทะเบียน => บฉ 774 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สมพงษ์ เสร็จแล้ว