เลขทะเบียน => 80—6379 จบ
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
แฉล้ม เสร็จแล้ว