เลขทะเบียน => กธจ 45 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
เสกสรร เสร็จแล้ว